phân công phần hành

Tháng Tư 6, 2018 3:47 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN QUẢNG TIÊN                             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     / PCPH- TrMN                                                                Quảng Tiến, ngày 20 tháng 8 năm 2016

 

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRÁCH NHIỆM

 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường MN Quảng Tiến.

Phân công trách nhiệm rõ ràng trong ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên ( Kế toán, văn phòng, y tế, cô nuôi một cách cụ thể như sau.

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh.
 2. Phụ trách công tác chi bộ, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CB,GV,NV. Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác kế hoạch – tài chính, kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thông tin tổng hợp.
 3. Thực hiện phân cấp quản lý trong nhà trường, giao quyền, phân quyền, ủy quyền, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của các văn bản quy phạm pháp quy hiện hành.
 4. Chủ tài khoản kinh phí ngân sách nhà trường.
 5. Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các Hội đồng khác của trường.
 6. Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường.
 7. Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó hiệu trưởng khi thấy cần thiết.
 8. Trực tiếp phân công công tác, giao nhiệm vụ cho mọi thành viên thuộc trường mầm non Quảng Tiến.
 9. Trực tiếp giải quyết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc riêng theo quy định.
 10. Trực tiếp phụ trách công tác phát triển xã hội hóa giáo dục.
 11. Sinh hoạt hành chính đoàn thể với Tổ văn phòng.
 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí Phó hiệu trưởng 1- Chủ tịch công đoàn( Cao Thị Diệu).

Giúp Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn khối Nhỡ, Bé, phụ trách bán trú, phụ trách Công đoàn và phụ trách các phong trào thi đua trong nhà trường. Phụ trách khu vực Văn Hà.

 1. Trực tiếp phụ trách tổ Nhỡ bé và cô nuôi, theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động tổ nhỡ bé và cô nuôi. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công công tác nuôi dưỡng. Chỉ đạo thực hiện công tác bán trú.
 2. Phụ trách công công đoàn. Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ 2 không”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và các phong trào khác do ngành phát động.
 3. Phụ trách các loại quỷ KH, CTĐ, các loại quỷ nộp lên cấp trên.
 4. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác bồi dưỡng GVG, cháu giỏi.
 5. Phụ trách công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng hồ sơ khối mình phụ trách, ghi biên bản hồ sơ thanh tra của khối mình phụ trách.
 6. Quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên.
 7. Phụ trách việc thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường.
 8. Ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền. Trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm của giáo viên, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.
 9. Phối hợp với các đồng chí trong ban lãnh đạo trường, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan.

10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện một số kế hoạch như kế hoạch phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.

11.Kiểm kê cơ sở vật chất khối mình phụ trách.

 1. Sinh hoạt hành chính với tổ văn phòng cô nuôi, sinh hoạt chuyên môn với tổ Nhỡ, Bé. Sinh hoạt với tổ hành chính.

          III. Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí Phó hiệu trưởng 2 ( Phan Thị Hồng Thái).

Giúp Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phụ trách chuyên môn khối Lớn + nhà trẻ, Bồi dưỡng đội ngũ, CNTT, Phổ cập, Kiểm định chất lượng. Phụ trách khu vực Hà Tiến.

 1. Phụ trách các hoạt động chuyên môn khối Lớn + Nhà trẻ, phụ trách về bồi dưỡng đội ngủ, CNTT.
 2. Xây dựng bộ hồ sơ Phổ cập, chỉ đạo công tác điều tra Phổ cập, cập nhật số liệu chịu trách nhiệm về số liệu tại trường.
 3. Phụ trách công tác tự đánh giá trường học, kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác thống kê tình hình chất lượng giáo dục, chất lượng hoạt động đội ngũ. Tập hợp báo cáo tháng.
 4. Phụ trách công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng hồ sơ, ghi biên bản hồ sơ thanh tra khối mình phụ trách.
 5. Quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên. Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn.
 6. Trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên thuộc tổ chuyên môn. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và các cháu.
 7. Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, văn phòng, UDCNTT trong nhà trường.
 8. Ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền. Trực tiếp ký duyệt  kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên, hồ sơ giáo án của tổ trưởng, giáo viên, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.
 9. Phối hợp với các đồng chí trong ban lãnh đạo nhà trường, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện một số kế hoạch như: Kế hoạch chuyên đề, công tác pháp chế, an ninh TT trường học.
 11. Kiểm kê cơ sở vật chất khối mình phụ trách.
 12. Sinh hoạt hành chính đoàn thể với tổ hành chính, sinh hoạt chuyên môn với tổ chuyên môn Lớn + Nhà trẻ. Sinh hoạt với tổ hành chính.
 13. IV. Các Đồng chí Tổ trưởng chuyên môn: Đ/ c Cao Thị Tuyết TTCM khối lớn – nhà trẻ, đ/c Phan Thị Hương Lan TTCM khối Nhỡ Bé.

Lên kế hoạch hoạt động của tổ mình phụ trách và chỉ đạo thực hiện. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CM cho tổ mình và xây dựng các tiết dạy mẫu dạy thực hành  hàng tháng trong tổ.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên, phân công việc cho tổ viên và báo cáo với Ban giám hiệu về kết quả hoạt động của từng tổ viên. Có quyền đề nghị với BGH xử lý kỹ luật tổ viên nếu vi phạm Quy chế.

Phụ trách 1 nhóm lớp như GV.

          V.Các Đ/c Tổ phó tổ CM: Nguyễn Thị Loan TPCM khối lớn – nhà trẻ, đ/c Trần Thị Vân TPCM khối  Nhỡ + Bé.

          Cùng tổ trưởng chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ thêm cho tổ viên, cùng tổ trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CM cho tổ mình và xây dựng các tiết dạy mẫu dạy thực hành  hàng tháng trong tổ.

Ghi biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, cùng tổ trưởng chỉ đạo mọi HĐ của tổ.

Phụ trách 1 nhóm lớp như GV.

 1. Nhiệm vụ của giáo viên.

1.Thực hiện theo công tác và kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi, thực hiện đúng theo qui chế chuyên môn và chấp hành nội qui của nhà trường.

 1. Bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.
 2. Gương mẫu thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.
 3. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dưỡng trẻ theo khoa hoạc cho các bậc cha mẹ.
 4. Rèn luyện đạo đức, học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.
 5. Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
 6. Thực hiện các qui định khác của pháp luật.

Lên kế hoạch hoạt động của lớp, nhóm mình phụ trách. Kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày kịp thời, sáng tạo và hoạt động theo đúng kế hoạch.

Chấp hành mọi sự phân công của Tổ trưởng và BGH nhà trường, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Chịu trách nhiệm về chất lượng nhóm, lớp mình phụ trách.

Tham gia phối hợp tốt với hội phụ huynh lớp mình để thu nộp các khoản đầy đủ đúng quy định và tôn tạo khuôn viên, môi trường nhóm, lớp.

Lên kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua có hiệu quả.

          VII. Quyền của giáo viên

Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, được hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần và chăm sóc bảo vệ sức khỏe theo chế độ chính sách qui định đối với nhà giáo.

Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình để tham gia quản lý nhà trường.

Được cử đi học để nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của pháp luật.

          VIII. Các đồng chí nhân viên.

          * Nhân viên Kế toán: Đ/c phạm Thị Bích Hà ( TT tổ hành chính).

Làm đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho CB,GV CNV. Tham mưu giúp hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính của trường; Thanh quyết toán tài chính rõ ràng theo từng quý.

Chịu trách nhiệm với cấp trên trong việc thu- chi tài chính. Lưu giữ hồ sơ tự nguyện đóng góp của PH, vào sổ đóng góp hàng năm đầy đủ các thông tin. Công khai và quản lý; sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình về nguồn vốn tự nguyện của PH.

Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương; cấp trên đem lại quyền lợi thiết thực cho nhà trường.

Hồ sơ chứng từ phải thường xuyên cập nhật.

Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong công tác thu – chi tài chính của nhà trường.

Nhận công văn, nạp báo cáo đầy đủ kịp thời; theo dõi và vào sổ công văn đi  đến đầy đủ; kịp thời; khoa học. Đi đâu, làm gì phải báo cáo xin phép.

Nhân viên kế toán thực hiện nghiêm túc đầy đủ thủ tục hành chính, tài chính nhà  trường, kiểm tra cơ sở vật chất nhà trường và tổng hợp và quản lý CSVC nhà trường. Phụ trách công tác thống kê, dự báo, kiểm kê, về tài chính, CSVC.

          * Nhân viên Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Linh ( TP tổ hành chính)

Soạn thảo các văn bản, hoàn thành các loại biểu mẫu báo cáo văn phòng đầy đủ, chính xác kịp thời. Theo giỏi cập nhật các loại văn bản gửi đi và nhận về của trường và thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan để xử lý Công văn đúng quy định. Thường xuyên theo giỏi quản lý mạng, cập nhật thông tin trên mạng để nhận, gữi kịp thời các công văn đúng yêu cầu, đúng thời gian của cấp trên.

Nhân viên văn phòng thực hiện nghiêm túc công việc của văn phòng. Phải quét dọn, lau chùi bàn ghế văn phòng hằng ngày, cốc chén sạch sẽ, nước nôi văn phòng đầy đủ khi có khách.

Là người trợ lý cho Hiệu trưởng, soạn thảo, đánh máy văn bản của nhà trường theo yêu cầu của hiệu trưởng. Trực mail, lưu trữ công văn đi đến, nộp công văn kịp thời, cập nhật dữ liệu, số liệu của nhà trường xử lý kịp thời đúng quy định.

          Trực tiếp chỉ đạo, quản lý dữ liệu CBGVNV (PMIS), dữ liệu học sinh (EMIS) tại phòng dữ liệu nhà trường.

          * Nhân viên y tế: Đ/c Phạm Viết Hưng:

Phụ trách công tác y tế chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc, phòng chống các đại dịch lây lan, phòng chống tai nạn thương tích. Phụ trách công tác bảo vệ an toàn giao thông. Phụ trách công tác vệ sinh môi trường…. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể .

Thực hiện 8 nhiệm vụ của nhân viên Y Tế học đường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của hiệu trưởng.

Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học hằng năm, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tham gia đánh giá, cân đo theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ theo quy định.

Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, Quản lý hồ sơ sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Sơ cứu và xử lý ban đầu các trường hợp tai nạn thương tích và bệnh tật khi xảy ra ở trường học.

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực nội trú, bán trú theo các quy định đã ban hành của Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nội quy của Nhà trường

Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của nhà trường và theo yêu cầu của y tế địa phương.

Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về y tế trường học do ngành y té tổ chức cùng các yêu cầu do y tế học đường cấp huyện đề ra.

Sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế trường học theo quy định.

          Ngoài ra phải làm việc theo sự phân công điều động của nhà trường, quản lý máy móc văn phòng, quản lý và đăng tải bài lên trang website của trường.

* Các cô nuôi.

Thực hiện nhiệm vụ nấu ăn hàng ngày cho trẻ ăn bán trú theo khu vực được phân công, đi chợ mua thực phẩm hàng ngày đảm bảo VSATTP, đảm bảo đủ chất DD cho trẻ và VS khu nhà bếp đảm bảo VS sạch sẽ.

Thực hiện tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ đủ lượng kcalo và hoàn thành hồ sơ bán trú. Thực hiện các nhiệm vụ khác như GV.

=> Tất cả các nhân viên phải làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng, đi đâu phải báo cáo rõ ràng. 

 1. Phân công giáo viên đứng lớp theo khối:

* Khối Lớn + Nhà trẻ:

+ Lớp lớn 1: Cô  Phạm Thị Giang + Nguyễn Thị Liệu:  KVHải Lưu.

+ Lớp lớn 2: Cô Cao Thị Tuyết + Phan Thị  Ngọc Hạnh:  KV Văn Hà.

+ Lớp lớn 3: Cô Nguyễn Thị Loan + Nguyễn Thị Hằng:  KV Hà Tiến.

+ Nhóm trẻ CĐ 1: Cô Hoàng Thị Đạo + Nguyễn Thị Thanh:  KV Hải Lưu.

+ Nhóm Trẻ CĐ 2: Cô Lê Thị Minh Lân + Lê Thị Thanh Huyền:  KV Văn Hà.

* Khối Bé và Nhỡ:

+ Lớp nhỡ 1: Cô Trần Thị Vân + Cao Thị Loan:  KV Hải Lưu.

+ Lớp nhỡ 2: Cô Nguyễn Thị Lĩnh + Trần Thị Kim Nhi: KV Hà Tiến.

+ Lớp bé 1: Cô Phan Thị Hương Lan + Phan Thị Hồng Nhung KV Hải Lưu.

+ Lớp Bé 2: Cô Cao Thị Hoa + Đoàn Thị Thủy:  KV Văn Hà.

+ Lớp bé 3: Cô Trần Thị Thúy Hương+ Phan Thị Thu Trang: KV Hà Tiến.

        * .Cô nuôi:

          + Bếp bán trú khu vực Hải Lưu: Cô Võ Thị Kim Liên + cô Cao Thị Hằng.

+ Bếp bán trú khu vực Văn Hà: Cô Nguyễn Thị Hằng.

+ Bếp bán trú khu vực Hà Tiến: Cô Nguyễn Thị Thiền + Cô Ngô Thị Mai Phương.

 1. Phân công tổ trưởng khu vực:

Khu vực Văn Hà: đ/c Cao Thị Tuyết.

Khu vực Hải Lưu: đ/c Phan Thị Hương Lan.

Khu vực Hà Tiến: đ/c Nguyễn Thị Loan.

Trên đây là phân công phần hành cụ thể cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, yêu cầu các đ/c thực hiện nghiêm túc.

 

            Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

– PGD& ĐT ( để báo cáo);

– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

– BCH công đoàn (để phối hợp);                                                 Nguyễn Thị Thanh

– Các bộ phận trong trường (để t/hiện);

– Lưu: VP trường.